+31 (0) 6 531 485 43 contact@windmillfilm.com
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden van de Windmill Film Webshop

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Windmill Film BV met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Amsterdam en kantoor houdende aan de Hacquartstraat 22 te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer: 50468472

‘Ontvangstbevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

‘Product’: het product dat of de producten die via Windmill film Webshop binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

‘Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Windmill film Webshop gesloten worden en waarbij windmill Film Webshop partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Windmill Film Webshop middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Windmill Film Webshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Windmill Film Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Windmill film Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Windmill Film Webshop heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Windmill film Webshop zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Windmill film Webshop de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via e-mail) aan Windmill Film Webshop te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Windmill Film Webshop en u komt tot stand op het moment dat u:
(a) een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van Windmill Film middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de webwinkel van Windmill Film;
(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;
(c) hierop op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen (de ‘Ontvangstbevestiging’).

Indien van Windmill Film Webshop in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; (b) de prijs van het (de) product(en);
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) het bestelnummer van de overeenkomst.

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Windmill Film Webshop gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Windmill Film Webshop.

3.5 De administratie van Windmill Film Webshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Windmill Film Webshop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Windmill film Webshop verrichte leveringen. Windmill Film Webshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling en alvorens u de Overeenkomst aangaat aan u voorgelegd:
€2,- per artikel bij verzending binnen Nederland;
€6,- per artikel bij verzending buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie;
€12,- per artikel bij verzending buiten de Europese Unie.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Windmill Film Webshop. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Windmill film Webshop kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en Windmill Film Webshop. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen vijf werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door Windmill film Webshop opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Windmill Film Webshop overschreden wordt, zal Windmill film Webshop u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Windmill Film Webshop te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Windmill Film Webshop te melden.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Windmill Film Webshop binnen 10 werkdagen nadat Windmill Film Webshop de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 2 weken na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Windmill Film Webshop te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, ) aan Windmill Film Webshop te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Windmill Film Webshop U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Windmill Film Webshop ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Windmill Film Webshop binnen 10 dagen nadat Windmill Film Webshop het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Windmill Film Webshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Windmill Film Webshop of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Windmill Film Webshop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Windmill Film Webshop u hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Windmill Film Webshop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 14 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Windmill Film Webshop schriftelijk (via e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.2 Indien u Windmill Film Webshop vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Windmill Film Webshop terugsturen. Windmill Film Webshop zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Windmill Film Webshop, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Windmill Film Webshop niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Windmill film Webshop zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

8. GARANTIES

8.1 Op de door Windmill Film Webshop geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Windmill film Webshop serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Windmill Film Webshop (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Windmill Film Webshop zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. Windmill film Webshop zal u hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

10. PRIVACY

10.1 Windmill Film Webshop zal uw persoonsgegevens niet verwerken en niet opnemen in een of meer bestanden

11. KLANTENSERVICE VAN WINDMILL FILM WEBSHOP

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Windmill Film mailto:contact@windmillfilm.com?subject=dvd aankoop

12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Windmill Film Webshop is Nederlands recht van toepassing.

Windmill Film Webshop is een gedeponeerde handelsnaam van Windmill Film BV KvK 822766371 Amsterdam